KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusunun Kimliği

Biz, Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Arge Üretim San. ve Tic. AŞ (“Smart Solar Technologies”) olarak kişisel verilerinizin güvenliğini oldukça önemsiyor ve mahremiyetinize saygı duyuyoruz. Bu itibarla tüm kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, hangi koşullarda elde edildiğini, nasıl işlendiğini, korumak konusundaki hassasiyetimizi ve bu kişisel bilgileriniz ile ilgili haklarınızı aşağıda bilginize sunuyoruz.

Tanımlar

İşbu aydınlatma metninde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

Kişisel Verilerinizin Toplanma ve İşlenme Şekli

Kişisel verileriniz,

• Smart Solar Technologies tarafından sunulan; üretim, satış, satın alma vb. hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili faaliyetlerimiz çerçevesinde, talep etmiş olduğumuz bilgiler aracılığıyla,
• Hizmetlerimiz ile ilgili bilgi almak amacıyla çalışanlarımız veya tedarikçilerimize, sözlü, yazılı, elektronik olarak veya kağıt üzerindeki formlar aracılığıyla verdiğiniz bilgiler aracılığıyla,
• Smart Solar Technologies ile ticari ilişki kurmak, teklif vermek / istemek gibi amaçlarla fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik olarak verilen kartvizit veya web sitemizden doldurulan bilgi formları aracılığıyla,
• Web sitesi, blog, anket, bilgilendirme yazıları ve benzeri amaçlı kullanılan web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformlarından paylaşıma açık profil ve verilerden,
• İş başvurusu yapmak amaçlı fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik olarak verilen bilgiler veya iş bulma sitelerinden iletilen özgeçmişler veya web sitemizden doldurulan bilgi formları aracılığıyla,

Toplanabilmekte ve aşağıdaki amaçlar için işlenebilmektedir.

• Teknolojik anlamda iş süreçlerinin devamı için, tüm çalışan, çalışan adayı, müşteri, tedarikçi vb. kişi verilerinin, kurumsal kaynak planlama yazılımına kaydedilmesi ve işlenmesi,
• Müşterilerimiz ile devam etmekte olan ticari ilişkilerin sürekliliği için gereken kayıtların alınması, müşteri ilişkilerinin devamının sağlanması,
• Şirketimizin üretim, satın alma, satış ve satış sonrası hizmet süreçlerinin yürütülmesi,
• Müşteri memnuniyetinin sağlanması ve taleplerin karşılanması,
• İşyerlerimizin güvenliğinin sağlanması,
• Smart Solar Technologies satış ve pazarlama aktiviteleri sırasında yapılmış ve yapılabilecek tanıtım, anket, reklam, pazar araştırması, pazarlama ve kampanyaların planlanması ve uygulanması, genel ve özel tekliflerin sunulması, sosyal medya mecraları da dahil olmak üzere çeşitli kampanyalar düzenlenmesi (açık rızanızın bulunması halinde),
• Tüm müşteri ve çalışan verilerinin, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli durumlarda işlenmesi veya saklanması,
• Çalışan adayı değerlendirmelerinin ve istihdamının yapılması, istihdamı yapılmış personelin (çalışan, stajyer, çırak vb.) iş süreçlerinin devamı ve çalışan memnuniyet faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

KVKK’ nın yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce, yukarıda açıklanmış yollarla veya diğer şekillerde hukuka uygun olarak elde edilmiş olan kişisel verileriniz de bu şart ve koşullara uygun olarak işlenmekte ve hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza edilmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda açıklanan amaçlarla kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında, veri aktarımı gereken durumlarda, sınırlı olmak kaydı ile aktarılmasını gerektiren sebeple sınırlı olmak kaydıyla yurt içindeki hizmetlerinden faydalanılan, bilgi teknoloji, arşiv, matbaa, kart basımı, dağıtım firması gibi hizmet sağlayıcılara ve iş birliği içerisinde olduğumuz diğer üçüncü tüzel kişilere, belli gizlilik anlaşması koşulları içerisinde aktarılmaktadır.

Kişisel Verilerin Saklanması ve Korunması

Kişisel verileriniz, Smart Solar Technologies nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde KVKK’ nın 12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Firmamız, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’ nın 12. maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle, erişim yönetimi gibi yazılım anlamında tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

6698 Sayılı KVKK Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun çerçevesinde kişisel verileriniz hakkında;

• Tarafımızda hangi bilgilerin olduğu,
• İşlenip işlenmediğini öğrenme,
• İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
• İşlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme;
• Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesi talep etme;
• İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini, silinmesi veya yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini talep etme;
• Bu hallerde ya da düzeltme halinde bunların veri aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
• İşlenen verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme;
• Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarınız mevcuttur.

İlgili kanun kapsamında, kişisel verileriniz ile ilgili başvurularınızı aşağıdaki iletişim kanallarından biri ile tarafımıza iletmeniz durumunda, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak başvuru taleplerini talebin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içinde yazılı olarak tarafınıza geri dönüş sağlanacaktır.

• kvkk@smartsolar.com.tr adresimizin ekinde kimlik teyidi sağlayabileceğimiz, resmî belge örneği olan e-posta yolu ile,
• Firmamızın açık adresi olan GOSB Tembelova Alanı, Cadde 3200, Gebze / Kocaeli adresimize kimliğiniz ile bizzat veya kimlik teyidi sağlayabileceğimiz, resmî belge örneği olan iadeli taahhütlü mektup yolu ile,
• Şahsınıza veya firmanıza kayıtlı kep adresinizden smartgunes@hs02.kep.tr adresimize form eki ile,

İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.

Silme Değiştirme Talep Formu

Copyright © 2020 | Smart Solar Technologies - All Rights Reserved.
Data1