SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARGE ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. ZİYARETÇİ BİLGİLENDİRME METNİ

Sayın Ziyaretçilerimiz,

Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Arge Üretim San. ve Tic. AŞ  (“Smart ….. veya Şirket”) Veri sorumlusu sıfatıyla, işyerlerinde fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması, Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin sağlanması amaçları doğrultusunda sizlere ait kişisel verileri işleyebilmektedir. İşbu aydınlatma metni kişisel verilerinizin işlenme süreçleri hakkında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Şirkete ait iş yerlerinin tarafınızca ziyaret edilmesi esnasında, şirket girişlerinde, Kimlik verileriniz ( Ad ve Soyad) Tedarikçi çalışanı iseniz Mesleki verileriniz ( çalıştığınız şirket, iş tanımınız) fiziksel ortamda, Güvenlik kameralarına yansıyan Görsel verileriniz ( fotoğraf veya görüntü) ise elektronik ortamda toplanıp işlenebilir.

Bu veriler, hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile zorunlu meşru menfaatlerimiz hukuki gerekçesi ile işlenmektedir. Veri işleme amaçlarımız ise ilk paragrafta açıklanmıştır.

Kişisel verileriniz, yukarıda açıklanan amaçlarla kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında, veri aktarımı gereken durumlarda, sınırlı olmak kaydı ile aktarılmasını gerektiren sebeple sınırlı olmak kaydıyla yurt içindeki hizmetlerinden faydalanılan, güvenlik firması gibi hizmet sağlayıcılara, talep etmeye yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve talep halinde adli makamlara aktarılabilir.

Şirket Kişisel verilerin güvenliğinin temini için her türlü teknik ve idari tedbiri almaktadır.

6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca;
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,       Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme, Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, yazılı olarak kvkk@smartsolar.com.tr   e posta adresimize, smartgunes@hs02.kep.tr KEP adresimize veya iadeli taahhütlü posta yoluyla GOSB Tembelova Alanı, Cadde 3200, Gebze / Kocaeli adresine iletebilirsiniz. Detaylar için www.smartsolar.com web adresimizde yayında olan politikamıza bakabilirsiniz. (İlgili talebin Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan şartlara uygun olması gerektiğini hatırlatmak isteriz.)

Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Arge Üretim San. ve Tic. AŞ (Veri sorumlusu)
Adres: GOSB Tembelova Alanı, Cadde 3200, Gebze / Kocaeli
Mersis -0772070899600001
www.smartsolar.com.tr
Tel: 0262 673 71 00

Copyright © 2020 | Smart Güneş Teknolojileri - Tüm hakları saklıdır.
Data1