Bağlı Ortaklıklar ve İştİrakler

Firma 05.03.2021 tarihinde kurulmuştur. Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Ar-Ge Üretim San. Ve Tic. A.Ş. ilgili firmanın %100 sahibidir. Yürürlükteki ilgili tüm mevzuata riayet etmek ve ilgili mercilerden izin almak suretiyle şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan gerekli lisans alınarak, enerjinin üretim, iletim, dağıtım ve tüketim aşamalarında, endüstriyel işletmelerde, binalarda, elektrik enerjisi üretim tesislerinde, iletim ve dağıtım şebekeleri ile ulaşımda enerji verimliliğinin arttırılmasına ve desteklenmesine, toplum genelinde enerji bilincinin geliştirilmesine, yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılmasına yönelik uygulanacak usul ve esasları kapsayacak şekilde, elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirmek, enerji kaynaklarının üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi için elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin, toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende lisans sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak, bunun için gerekli tüm tesis ve iletim hatları için, proje, taahhüt, mühendislik ve müşavirlik hizmetlerini yapmak ve/veya yaptırmak, güneşten faydalanarak elektrik üretmek için tesisler kurmak, rüzgarla faaliyet gösteren elektrik enerjisi sağlamaya yönelik enerji santrallerinin parça parça veya tüm olarak imalatını yapmak, yurt içinde ve dışında olmak üzere her türlü elektrik-elektronik taahhüt işlerini yapmak, ihalelere katılmak, projeler ve fizibilite çalışmaları hazırlamak, hazırlatmak, taahhüt ettiği elektrik-elektronik işlerini kısmen veya tamamen gerçek veya tüzel kişilerle yapmak veya başkalarına ihale etmek, sorumlu mühendislik ve kontrol mühendisliği yapmak amacıyla kurulmuştur.
Firma 20.04.2021 tarihinde kurulmuştur. Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Ar-Ge Üretim San. Ve Tic. A.Ş. ilgili firmanın %100 sahibidir. Elektrik şebekeleri ve elektrik üretim tesisleri de dahil olmak üzere, elektrik enerjisi sektörüne yönelik olarak her türlü araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak ve tüm teknik altyapı ve sistemlerin bakım ve işletme hizmetleri sağlamak, elektrik enerjisi sektörüne yönelik olarak anahtar teslim projeler yönetmek, elektrik yüksek, orta ve alçak gerilim hat ve tesislerinin, elektrik şebekelerinin, trafoların, elektrik dağıtım pano ve tablolarının, kontrol kumanda sistemlerinin, sayaçların, proje montaj, bakım onarımlarını yapmak ve bu konuda taahhüt işlerine girmek, güneş, rüzgâr, akarsu gibi yenilenebilir ve alternatif enerji kaynaklarından yararlanmaya yönelik her çeşit aletlerin, yüksek, orta, alçak gerilim şebekelerinde ölçme, koruma, otomasyon, uzaktan izleme, haberleşmeye yönelik alet ve yazılımların, yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrik enerjisini her çeşit elektrik şebekelerine aktaran aletler ve bu aletlerin otomasyonuyla ilgili aletlerin, frekans çevirici, doğrultucu, evirici gibi her çeşit güç elektroniği sistemleri, aletleri ve bu sistemleri ve aletleri uzaktan izleme ve kontrole yönelik sistemlerin ve yazılımların, her çeşit bilişim ve telekomünikasyon cihazların ve sistemlerin uzaktan izlenmesine kontrolüne ve haberleşmesine yönelik sistemlerin ve yazılımların, her türlü panel üretimi yapmak ve yaptırmak hazır panelleri almak satmak ithalat ve ihracatını yapmak ve her türlü pazarlama ağları kurup güneşten enerji üretimine yarayan mamul ve yarı mamullerin pazarlaması yapmak, Türkiye içinde ve dışında kurulacak elektrik santrali ve bu santralden elektrik enerjisi üretimi ve satısı ile ilgili olarak, enerji santrali, rafineler, fabrikalar, tüneller, karayolları, kanallar, su yolları, gaz tesisleri, buhar türbini, rüzgar türbini, su türbini ve diğer türbinler, güneş panelleri ve her türlü inşaat, yapılan her türlü isin binalar ve aksesuarları da dahil olmak üzere bağlantılı tesisleri projelendirebilir, yerleşim ve mühendislik hizmetleri yapabilir, teçhiz edebilir, bakımını yapabilir, işletebilir ve kurabilir. Ayrıca konusu ile ilgili yazılım program geliştirmek, satış ve pazarlamasını yapmak, etüt, araştırma ve raporlar hazırlamak, resmi-özel, ulusal-uluslararası müşavirlik hizmeti vermek amacıyla kurulmuştur.
Firma 08.08.2019 tarihinde kurulmuştur. Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Ar-Ge Üretim San. Ve Tic. A.Ş. ilgili firmanın %50 sahibidir. Her türlü mamul, yarı mamul, hammadde ile ilgili her türlü işlemi yapmak; bu malları almak, satmak, ithal etmek, ihraç etmek, bu malların tam ticaretiyle uğraşmak ve bu malların kullanılmasıyla çeşitli tesisler kurmak, bu işletmeleri işletmek, üçüncü şahıslar tarafından işletilmesini sağlamak veya kiralamak ve kiralamak için çeşitli tesisler kurmak , Fotovoltaik güneş enerjisi santrallerinin kurulması için gerekli her türlü malzemenin alım satımı ile uğraşmak ve işletmesi için depo, showroom ve ofisler açmak ve kurmak, elektrik enerjisi üretimi, dağıtımı, perakende ve toptan satışla uğraşan firmalara hizmet verecek ilgili hizmet birimlerinin kurulması, elektrik enerjisi sektörü için anahtar teslimi teslim projelerini yönetmek ve satmak ve / veya satmak için elektrik şebekeleri ve elektrik üretim tesislerini dahil etmek; yenilenebilir ve alternatif güç kaynaklarından yararlanma için her türlü araç , yenilenebilir ve güç kaynaklarından elde edilen elektrik enerjisini her türlü elektrik şebekesine ve otomasyon ile ilgili aletlere aktaran her türlü aracı, her türlü veri işleme ve telekomünikasyon cihazları ve sistemlerinin uzaktan izlenmesi ve kontrolü için kullanılan sistemler ve yazılımların pazarlanması, ithalatı ve ihracatını yapmak amacıyla kurulmuştur. Bununla birlikte firmada çalışan personel bulunmamakta olup idaresi ve muhasebesi tamamen Smart Ar-Ge Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından yürütülmektedir. Ayrıca Şirket’in müşteri portföyünü ve yeni müşteri kazanımlarını Smart Ar-Ge gerçekleştirmekte olup, Sumec’in söz konusu hususlara dahili bulunmamaktadır. Bu sebeplerle ekli mali tablolarda ilgili firma kontrol gücü kapsamında tam konsolidasyon yöntemiyle konsolide edilmiştir.
Firma 08.05.2020 tarihinde kurulmuştur. Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Ar-Ge Üretim San. Ve Tic. A.Ş. ilgili firmanın %60 sahibi ve lider ortağı durumundadır. İlgili konsorsiyum Smart Güneş Enerjisi Ar-Ge Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.. ile IHK Holding arasında “Gün Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.” tarafından ihaleye çıkarılan “Van Arısu GES 45MWe/55 MWp Lisanslı Van Arısı Güneş Enerji Santrali (GES) için Mühendislik, Tedarik ve Yapım İşleri Anahtar Teslim İşleri” projesi için, tarafların, ortaklık oluşturmaları projeyi tamamlamaları amacıyla kurulmuştur. Söz konusu konsorsiyumda Smart Enerji, %60, IHK Holding %40 pay sahibidir. Taraflar kuruluş sözleşmesinde Smart Enerji’nin lider ortak ve koordinatör olduğunu kabul etmişlerdir. Söz konusu konsorsiyumun yönetim kurulu toplantılarında oybirliği sağlanamazsa konu 2 iş günü içerisinde Lider ortak tarafından çözümlenmesi için taraflara iletilecek ve belirlenen gün içerisinde anlaşma sağlanamazsa iş programında gecikmeye sebep olacak iş ve işlemlere yönelik lider ortağın vereceği kararın kati hüküm sayılacağı tüm ortaklar tarafından kabul ve beyan edilmiştir. Bu sebeple ekli mali tablolarda ilgili firma tam konsolidasyon yöntemiyle konsolide edilmiştir.
Firma 2019 yılında Ukrayna’da kurulmuştur. Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Ar-Ge Üretim San. Ve Tic. A.Ş. ilgili firmanın %100 sahibidir. COVID sebebi ile firmada çalışan personel bulunmamaktadır. Doğu Avrupa’daki ülkelerde anahtar teslimi kurulum ve mühendislik hizmetleri vermek üzere kurulmuştur.
Firma 2019 yılında Almanya’da kurulmuştur. Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Ar-Ge Üretim San. Ve Tic. A.Ş. ilgili firmanın %100 sahibidir. Firmada çalışan personel bulunmamaktadır. Avrupa’da anahtar teslimi kurulum ve mühendislik hizmetleri vermek üzere kurulmuştur.
Firma 2019 yılında Almanya’da kurulmuştur. Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Ar-Ge Üretim San. Ve Tic. A.Ş. ilgili firmanın %100 sahibidir. Firmada çalışan personel bulunmamaktadır. Güneş paneli, Inverter, konstrüksiyon vb. güneş enerjisi ürünlerinin Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İspanya başta olmak üzere Avrupa’ya kanal yönetimi üzerinden toptan satış yapmak üzere kurulmuştur.
Copyright © 2020 | Smart Güneş Teknolojileri - Tüm hakları saklıdır.
Data1